In

Bạn không tìm thấy thiết bị BRAVIA Sync HDMI được kết nối.

  • Kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích với BRAVIA Sync hay không.
  • Đảm bảo rằng [Điều khiển HDMI] được cài đặt trên thiết bị tương thích với BRAVIA Sync và [Cài đặt BRAVIA Sync] — [Điều khiển BRAVIA Sync] được cài đặt trên TV.