In

Bàn phím

Bạn không thể sử dụng màn hình hiện hành sau khi bàn phím trên màn hình được hiển thị.

  • Để quay trở lại thao tác của màn hình sau bàn phím trên màn hình, hãy bấm nút BACK trên điều khiển từ xa.