Drukuj

Przyciski pilota

Dostarczony pilot, a także rozmieszczenie i nazwy przycisków różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Kliknij przycisk na obrazie pilota, aby wyświetlić opis.

(Wyświetlanie informacji/tekstu)
Wyświetlanie informacji.
TV
Przełączenie na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetlenie Menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Menu telewizora.
(Zasilanie)
Służy do włączania lub przełączania w tryb czuwania/sieciowy tryb czuwania.
(Ustawienie napisów)
Włączanie lub wyłączanie napisów (kiedy ta funkcja jest dostępna).
AUDIO
Możesz wybrać wielojęzyczną ścieżkę dźwiękową lub dźwięk podwójny dla aktualnie wyświetlanego programu (zależnie od źródła programu).
EXIT
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.
Przycisk numeryczny/・(Kropka)
Razem z przyciskami 0-9 służy do wyboru kanałów cyfrowych.
(Tekst)
Wyświetlanie informacji tekstowych.
Kolorowe przyciski
Wykonanie odpowiedniej funkcji w danej chwili.
(Wybór wejścia)
Wyświetlanie i wybór źródła sygnału. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wybór wejść.
(Szybkie ustawienia)
Wyświetlanie menu Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Szybkie ustawienia.
(W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) / (Enter) (Nawigacyjny pad kierunkowy)
Nawigacja i wybór w menu ekranowym.
(WSTECZ)
Powrót do poprzedniego ekranu.
(MENU GŁÓWNE)
Wyświetlanie głównego menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Menu główne.
123 (Menu sterowania)
Wyświetla menu na ekranie telewizora, które pozwala korzystać z funkcji przycisków niedostępnych na pilocie.
+/- (Głośność)
Regulacja głośności.
(Przejście)
Przechodzenie między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem.
(Wycisz)
Wyciszenie dźwięku. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Wskazówka

  • Usługę skrótu do funkcji dostępności można włączać i wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz).
CH +/- (Kanał)
W trybie telewizyjnym: Wybór kanału.
W trybie tekstowym: Umożliwia wybór (Następnej) lub (Poprzedniej) strony.
HELP
Wyświetlanie menu pomocy. Stąd można uzyskać dostęp do Przewodnika pomocniczego.
(Odtwórz) / (Przewiń szybko do tyłu) / (Wstrzymaj) / (Stop) / (Przewiń szybko do przodu)
Obsługa treści multimedialnych na telewizorze i podłączonym urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
(Przewodnik)
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z przewodnika po programach.