Drukuj

Przyciski pilota

Dostarczony pilot, a także rozmieszczenie i nazwy przycisków różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Kliknij przycisk na obrazie pilota, aby wyświetlić opis.

(Mikrofon)
Kieruj wypowiadane słowa tutaj, aby skorzystać z mikrofonu w pilocie. Nad mikrofonem znajduje się lampka LED.
(Zasilanie)
Służy do włączania lub przełączania w tryb czuwania/sieciowy tryb czuwania.
Przycisk numeryczny
Razem z przyciskami 0-9 służy do wyboru kanałów cyfrowych.
(Tekst)
Wyświetlanie informacji tekstowych.
(Wyświetlanie informacji/tekstu)
Wyświetlanie informacji.
Przyciski aplikacji (Serwis internetowy)
Korzystanie z różnych usług strumieniowania wideo za naciśnięciem jednego przycisku. Naciśnij, aby oglądać żądany serwis.
Kolorowe przyciski
Wykonanie odpowiedniej funkcji w danej chwili.
(Przewodnik)
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z przewodnika po programach.
REC LIST
Wyświetlanie listy nagrywania dla dysku USB HDD lub urządzenia DVR po skonfigurowaniu ustawienia [Konfiguracja dekodera].
(Wybór wejścia)
Wyświetlanie i wybór źródła sygnału. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wybór wejść.
(Mikrofon)/ (Asystent Google)
Służy do komunikacji z Asystent Google lub do wyszukiwania różnych treści za pomocą głosu. Aplikacja Asystent Google jest niedostępna w pewnych językach/krajach/regionach.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z mikrofonu w pilocie.
(Szybkie ustawienia)
Wyświetlanie menu Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Szybkie ustawienia.
(W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) / (Enter) (Nawigacyjny pad kierunkowy)
Nawigacja i wybór w menu ekranowym.
BACK
Powrót do poprzedniego ekranu.
HOME
Wyświetlanie głównego menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Menu główne.
TV
Przełączenie na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetlenie Menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Menu telewizora.
+/- (Głośność)
Regulacja głośności.
(Przejście)
Przechodzenie między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem.
(Wycisz)
Wyciszenie dźwięku. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Wskazówka

  • Usługę skrótu do funkcji dostępności można włączać i wyłączać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz).
CH +/- (Kanał)
W trybie telewizyjnym: Wybór kanału.
W trybie tekstowym: Umożliwia wybór (Następnej) lub (Poprzedniej) strony.
AUDIO
Możesz wybrać wielojęzyczną ścieżkę dźwiękową lub dźwięk podwójny dla aktualnie wyświetlanego programu (zależnie od źródła programu).
(Ustawienie napisów)
Włączanie lub wyłączanie napisów (kiedy ta funkcja jest dostępna).
HELP
Wyświetlanie menu pomocy. Stąd można uzyskać dostęp do Przewodnika pomocniczego.
(Przewiń szybko do tyłu) / (Odtwórz) / (Przewiń szybko do przodu) / (Wstrzymaj)
Obsługa treści multimedialnych na telewizorze i podłączonym urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
REC
Nagrywa aktualnie wyświetlany program na dysku USB HDD lub urządzeniu DVR po skonfigurowaniu ustawienia [Konfiguracja dekodera] (w zależności od regionu/kraju/modelu telewizora). Niedostępne we Włoszech.
EXIT
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.