พิมพ์

เสมอกัน

สมดุลของเสียงด้านซ้ายและขวาจะถูกปรับให้เหมาะสม
เนื่องจากระยะจากผนังและหน้าต่าง และเสียงสะท้อนที่คุณได้ยิน อาจทำให้เสียงด้านซ้ายและขวาไม่สมดุล ปรับระดับเสียงโดยกดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือกค่าปรับตั้งต่อไปนี้
[การตั้งค่า] — [การแสดงผลและการปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [เสมอกัน]

ภาพการปรับสมดุล

หมายเหตุ

  • ผลที่เกิดขึ้นจะแตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์/ประเทศ/ภูมิภาค ค่าปรับตั้งและสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง