พิมพ์

การแยกประเภทหรือแก้ไขช่อง

ท่านสามารถแยกประเภทการแสดงช่องตามลำดับที่ท่านต้องการได้

  1. กดปุ่ม (การตั้งค่าเร็ว) ที่รีโมทคอนโทรล จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่อง & ช่องต่อเข้า] — [ช่อง] — [แก้ไขรายการช่อง]
    หากกำลังแสดงผลหลายรายการ ให้เลือกรายการเดียวที่ท่านต้องการแก้ไข
  2. เลือกช่องที่ท่านต้องการย้ายไปยังตำแหน่งใหม่
    ท่านสามารถเลือก [แทรก] หรือ [สลับ] ช่องที่เลือกได้ แก้ไขโดยเลือก [ประเภทการเรียงลำดับ]
  3. เลือกตำแหน่งใหม่ที่ต้องการย้ายช่องที่เลือกไว้
  4. เลือก [เสร็จสิ้น] เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้

หมายเหตุ

  • ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค/ประเทศของท่าน