In

TV

Hãy sử dụng Hướng dẫn Trợ giúp này nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng TV của bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo “Về Hướng dẫn Trợ giúp”.

Các chủ đề được chọn

  • Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không thông báo. Sổ tay hướng dẫn này bao gồm các mô tả cho tất cả mẫu/quốc gia/khu vực của bạn. Trong đó cũng bao gồm các mô tả tính năng không được hỗ trợ tại một số mẫu/quốc gia/khu vực.