دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصویر درون نمایشگر LCD واضح نیست.

  • شما می توانید زاویه نمایشگر LCD را برای مشاهده آسانتر تنظیم کنید.

    نخست، نمایشگر LCD را 90 درجه نسبت به این محصول باز کرده ()، و سپس زاویه آن را تنظیم کنید ().

  • شما می توانید روشنایی نمایشگر LCD را تنظیم کنید.

    - [تنظیم] - [تنظیمات عمومی] - [روشنایی نمایشگر] - [روشن].