دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

بازبینی سیستم کامپیوتر

شما می توانید ملزومات سیستم برای نرم افزار را در آدرس زیر بررسی کنید.

http://www.sony.net/pcenv/‎