دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

در مورد نرم افزار مختص این محصول

می توانید نرم افزار اختصاصی را از وبسایت Sony دانلود کنید.

Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/‎
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/‎

نکته

  • نرم افزاری که می تواند با این محصول مورد استفاده قرار گیرد بسته به کشورها/مناطق متفاوت خواهد بود.