دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

هنگامی که این محصول تکان داده می شود صدایی شنیده می شود.

  • اگر هنگامی که این محصول روشن است و در وضعیت ضبط فیلم/عکس قرار دارد صدایی شنیده نمی شود، صدا بر اثر حرکت لنز داخلی تولید شده است. این پدیده سوء عملکرد نیست.