دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

دکمه ها در نمایشگر LCD ظاهر نمی شود.

  • نمایشگر LCD را به آرامی لمس کنید.