دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

دکمه های روی نمایشگر LCD به سرعت محو می شوند.

  • اگر شما [تنطیم نمایش] را روی [روشن] تنظیم کنید، هنگامی که در وضعیت ضبط قرار دارید دکمه ها از نمایشگر LCD ناپدید نمی شوند.