دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصویر نمایاب دیگر واضح نیست.

  • نمایشگر LCD را ببندید. اگر نمایاب به بیرون کشیده شده است، هنگامی که نمایشگر LCD باز باشد هیچ تصویری در نمایاب نمایش داده نمی شود.