دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

حوزه دید متفاوت به نظر می رسد.

  • حوزه دید ممکن است بسته به شرایط این محصول متفاوت به نظر برسد. این پدیده سوء عملکرد نیست.