دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

بین وقتی که START/STOP فشار داده می شود و زمانیکه ضبط فیلم واقعا شروع شده یا متوقف می شود مدت زمانی اختلاف است.

  • در این محصول، بین وقتی که START/STOP فشار داده می شود و زمانیکه ضبط فیلم واقعا شروع شده یا متوقف می شود ممکن است مدت زمانی اختلاف باشد. این پدیده سوء عملکرد نیست.