دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عملکرد فوکوس خودکار کار نمی کند.

  • [تمرکز] را روی [خودکار] تنظیم کنید.
  • اگر فوکوس خودکار روی سوژه قفل نمی کند، فوکوس را بطور دستی تنظیم کنید.