دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

SteadyShot کار نمی کند.

  • [SteadyShot] را روی [فعال هوشمند]، [فعال] یا [استاندارد] تنظیم کنید و یا [SteadyShot] را روی [روشن] تنظیم کنید.
  • حتی هنگامیکه [SteadyShot] روی [فعال هوشمند]، [فعال] یا [استاندارد]، یا [SteadyShot] روی [روشن] تنظیم شده باشد، این محصول ممکن است قادر به جبران لرزش های بیش از اندازه نباشد.

نکته

  • شما نمی توانید [فعال هوشمند] را درحین شرایط زیر تنظیم کنید.
    • هنگامیکه [ضبط ویدئوی دوتایی] روی [روشن] تنظیم شده باشد.
    • هنگامیکه [فرمت فایل] روی [XAVC S 4K] تنظیم شده باشد.