دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

سوژه هایی که به سرعت از جلوی این محصول می گذرند ممکن است معوج به نظر برسند.

  • این پدیده افق کانونی خوانده می شود. این پدیده سوء عملکرد نیست. بخاطر شیوه ای که دستگاه تصویر (حسگر CMOS) سیگنال های تصویر را می خواند، بسته به شرایط ضبط، سوژه هایی که با سرعت از کنار لنز می گذرند ممکن است کج به نظر برسند.