دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

[روشنایی نمایشگر] نمی تواند تنظیم شود.

  • شما نمی توانید [روشنایی نمایشگر] را تنظیم کنید، وقتیکه:
    • نمایشگر LCD با نمایشگر LCD رو به بیرون بر روی این محصول بسته شده است.
    • برق از آداپتور برق متناوب AC تامین می شود.