دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

عکس ها به طور خودکار ضبط می شوند.

  • هنگامیکه [شاتر لبخند] روی [گرفتن دوگانه] یا [همیشه روشن] تنظیم شده باشد، عکس ها بطور خودکار ضبط می شوند هنگامیکه این محصول یک لبخند را تشخیص می دهد.