دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

فیلم ثابت می شود.

  • عکس هایی که در حین ضبط فیلم، ضبط شده بودند پخش می شوند. در تنظیم پیش فرض، فیلم ها و عکس ها به طور پیوسته پخش می شوند.