دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

نقطه دسترسی بی سیمی که شما می خواهید به آن وصل شوید، ظاهر نمی شود.

  • بسته به شرایط سیگنال، نقطه دسترسی بی سیم ممکن است روی این محصول ظاهر نشود. این محصول را به نقطه دسترسی بی سیم نزدیک تر کنید.
  • بسته به تنظیم آن، نقطه دسترسی بی سیم ممکن است روی این محصول ظاهر نشود. برای تنظیمات صحیح نقطه دسترسی بی سیم به راهنمای دستورالعمل مراجعه کنید.