دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

[فشار WPS] کار نمی کند.

  • بسته به تنظیم نقطه دسترسی بی سیم، [فشار WPS] ممکن است در دسترس نباشد. گذرواژه و SSID نقطه دسترسی بی سیم را برای تنظیم کردن [تنظیمات نقطه دسترسی] تایید کنید.