دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

اتصال NFC کار نمی کند.

  • موقعیت دستگاه سازگار را برای کاهش فاصله بین (نشان N) روی تلفن هوشمند و (نشان N) روی این محصول تغییر دهید.

    اگر این هنوز مشکل را حل نمی کند، تلفن هوشمند را چند میلیمتر حرکت دهید، یا تلفن هوشمند را از این محصول دور کنید و قبل از لمس دوباره، برای 10 ثانیه یا بیشتر صبر کنید.

  • این محصول در [وضعیت هواپیما] می باشد. [وضعیت هواپیما] را روی [خاموش] تنظیم کنید.
  • مطمئن شوید که تلفن هوشمند برای ارتباط آماده است. برای جزئیات، به دفترچه دستورالعمل تلفن هوشمند خود مراجعه نمایید.
  • هیچ اجسام فلزی دیگری بجز تلفن هوشمند را در نزدیکی (نشان N) روی این محصول قرار ندهید.
  • (نشان N) روی این محصول را همزمان با 2 تلفن هوشمند یا بیشتر لمس نکنید.
  • هنگامیکه برنامه دیگری را اجرا می کنید که از عملکرد NFC روی تلفن هوشمندتان استفاده می کند، برنامه را ببندید.