دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

یک فیلم نمی تواند تقسیم شود.

  • فیلم های زیر نمی توانند تقسیم شوند.
    • فیلم های بسیار کوتاه
    • فیلم های XAVC S 4K و XAVC S HD
    • فیلم های MP4

  • محافظت را آزاد کنید، و سپس تقسیم نمایید.