دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

تصویر بر روی تلویزیون 4:3 خراب به نظر می رسد.

  • هنگام مشاهده یک تصویر روی یک تلویزیون 4:3 این اتفاق می افتد. [نوع تلویزیون] را بطور صحیح تنظیم کنید و تصویر را پخش کنید.