دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

پیام های خطا درحین ارسال زنده

اگر هنگام اتصال برای ارسال زنده مشکلی رخ دهد، پیام های زیر ظاهر می شوند. دستورالعمل ها را برای هر پیام خطا دنبال کنید تا مشکل رفع گردد.

[تنظیم]

اطلاعات ارسال زنده روی دستگاه تنظیم نشده است. تنظیمات را روی یک کامپیوتر بازبینی کنید.

 • تنظیمات ضروری برای Ustream ‏(IBM Cloud Video فعلی) را با استفاده از "PlayMemories Home" تنظیم کنید.

نمی توان ارسال کرد. ورود به USTREAM ناموفق بود. تنظیمات را روی یک کامپیوتر بازبینی کنید.

 • دوباره وارد حساب کاربری Ustream ‏(IBM Cloud Video فعلی) شده و تنظیمات را با استفاده از "PlayMemories Home" تایید کنید.

نمی توان ارسال کرد. یک خطای کانال USTREAM وجود دارد. تنظیمات را روی یک کامپیوتر بازبینی کنید.

 • کانال تنظیم شده با "PlayMemories Home" نادرست است.
 • همچنین اگر رسانه دیگری شروع به ارسال روی کانال مشابه نماید درحینی که ارسال از این محصول درحال انجام است، این پیام نمایان می شود.
 • کانال را دوباره تنظیم کنید.

نمی توان ارسال کرد. لطفا تنظیم تاریخ و زمان دستگاه را بازبینی کنید.

 • تاریخ و ساعت را دوباره روی این محصول تنظیم کنید.

نتوانست نقطه دسترسی قابل اتصال را پیدا کند.

 • نقطه دسترسی یافت شد اما متصل نیست. گذرواژه نقطه دسترسی را بررسی کرده و دوباره متصل شوید.

[شبکه]

در حال اتصال...

 • شبکه بطور موقت در دسترس نیست.

نمی توان فیلم را روی USTREAM ذخیره کرد.

 • تنظیمات ذخیره ویدئو نمی توانند روی Ustream ‏(IBM Cloud Video فعلی) ذخیره شوند زیرا یک خطا روی شبکه رخ داده است.

نمی توان یک نقطه دسترسی پیدا کرد.

 • نقطه دسترسی نمی تواند یافت شود. تنظیم نقطه دسترسی را با استفاده از [تنظیمات نقطه دسترسی] این محصول تایید کنید.

[خدمات شبکه]

خطای USTREAM رخ داد.

 • یک خطای ناشناخته روی Ustream ‏(IBM Cloud Video فعلی) رخ داده است. لحظه ای صبر کنید و سپس دوباره برای تایید اتصال سعی کنید.