دوربین فیلمبرداری دیجیتال  ‎4KFDR-AX40/AX53/AX55/AXP55

ایجاد یک دیسک با یک دستگاه ضبط