Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Korzystanie z menu opcji

Menu opcji można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF. Pozycje menu opcji różnią się zależnie od funkcji i umożliwiają zmianę ustawień.

  1. Naciśnij przycisk () przy włączonym odtwarzaczu Walkman, np. kiedy wyświetlony jest ekran odtwarzania muzyki.
  2. Za pomocą przycisku () wybierz żądane menu (np. [Tryb odtwarzania]) i naciśnij przycisk (), aby potwierdzić.

  3. Za pomocą przycisku () wybierz żądane menu (np. [Losowo]) i naciśnij przycisk (), aby potwierdzić.

Wskazówka

  • Naciśnięcie przycisku () przy wyświetlonym menu opcji spowoduje jego wyłączenie.