Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Силата на звука не може да се увеличи или остава ниска, когато силата на звука на възпроизвеждането се увеличи.

  • Ако превключвателят HOLD е в позиция HOLD, го плъзнете в противоположната позиция.
  • Ако настройката AVLS (Volume Limit) е активирана, я деактивирайте.