Digital Music PlayerNWZ-WS613/WS615

Om att hantera din Walkman

Varning

 • Kontrollera att anslutningarna på din Walkman inte kortsluts med metallföremål.
 • Stoppa inte in några främmande föremål i din Walkman. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Om det händer ska du omedelbart stänga av din Walkman, koppla från din Walkman från datorn och kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center.
 • Placera inte din Walkman i eld.
 • Ta inte isär och gör inga ändringar på din Walkman. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller Sony Service Center för byte av uppladdningsbara batterier, inre kontroller eller reparation.
 • Placera inga tunga föremål på din Walkman och utsätt den inte för kraftiga stötar.

  Det kan leda till fel eller skador.

Följande beskrivningar är viktiga för användningen av din Walkman. Följ anvisningarna nedan.

 • Laddningstiden varierar beroende på batterianvändningsförutsättningarna.
 • Om batteritiden minskas till cirka hälften av normal batteritid, även om batteriet är tillräckligt laddat, är det förmodligen uttjänt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
 • Rör inte det laddningsbara batteriet med händerna om det läcker. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om batteriet läcker eftersom det kan finnas batterivätska kvar i din Walkman. Gnugga inte ögonen om du får vätskan i ögonen - det kan leda till allvarliga skador på synen. Skölj ögonen med rent vatten och kontakta läkare.

  Om du får vätska på din kropp eller dina kläder ska du tvätta bort den omedelbart. Om du inte gör det kan det leda till brännskador eller andra skador. Kontakta läkare om du bränns eller skadas av vätskan från batteriet.

 • Värme kan alstras i din Walkman under laddning om den används under en lång tidsperiod.
 • Observera att kondens kan bildas tillfälligt, t.ex. när din Walkman snabbt flyttas från en miljö med låg temperatur till hög, eller används i ett rum där ett element nyss har slagits på. Kondens uppstår när fukt i luften fastnar på ytor som metallpaneler och där övergår till flytande form (vätska). Om kondens bildas på din Walkman ska du låta den vara avstängd tills kondensen försvunnit. Om du använder din Walkman när det finns kondens kan ett fel uppstå.
 • Om din Walkman orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning ska du stänga av din Walkman och flytta den bort från radion eller tv-apparaten.
 • Du kan känna svaga stickningar i öronen om luftförhållandena är mycket torra. Detta beror på statisk elektricitet som samlas i kroppen och det är inte ett fel i din Walkman.

  Effekten kan minimeras genom att bära kläder som tillverkats av naturmaterial.

 • Använd inte din Walkman vid start eller landning i ett flygplan.
 • Vid blixtar eller åska ska du omedelbart ta av hörlurarna och inte använda din Walkman.
 • Använd aldrig din Walkman i förhållanden där den utsätts för ljus, temperaturer, fuktighet eller vibrationer som är extrema. Lämna exempelvis inte din Walkman i en bil som står parkerad i solen eller i direkt solljus. Den kan missfärgas, bli skev eller skadas.
 • Placera inte din Walkman på en plats som är mycket dammig.
 • Placera inte din Walkman på en ostadig yta eller i lutande läge.
 • Se till att följa försiktighetsåtgärderna nedan när du använder din Walkman. Om du inte gör det kan du skada höljet eller så kan din Walkman sluta att fungera.
  • Sätt dig inte ned samtidigt som du har din Walkman i bakfickan.

 • Om sololja eller solskyddskräm hamnar på din Walkman ska du ta bort det med ljummet vatten. Om det lämnas kvar kan det leda till missfärgning eller att skada såsom sprickor uppstår.
 • Din Walkman innehåller förinstallerade provdata.
 • Provdata finns inte installerade i vissa länder/regioner.
 • Om du tar bort provdata kan du inte återställa dem. Vi kan inte heller tillhandahålla ersättningsdata.
 • Sony har inget ansvar för ofullständig inspelning/hämtning eller skadade data till följd av problem med din Walkman eller dator.