Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Access Point Set.

Svoj prístupový bod môžete zaregistrovať manuálne. Pred začatím tohto postupu skontrolujte názov SSID prístupového bodu, systém zabezpečenia a heslo. Pri niektorých zariadeniach môže byť heslo predvolené. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu prístupového bodu, alebo sa poraďte so správcom prístupového bodu.

 1. MENU(Wireless) → [Access Point Set.].
 2. Zvoľte prístupový bod, ktorý chcete zaregistrovať.

  Keď sa požadovaný prístupový bod zobrazí na displeji: Zvoľte požadovaný prístupový bod.

  Keď sa požadovaný prístupový bod nezobrazí na displeji: Zvoľte [Manual Setting] a nastavte prístupový bod.

  *Spôsob zadania nájdete uvedený v časti „Spôsob používania klávesnice“.

  • Ak zvolíte [Manual Setting], zadajte názov SSID prístupového bodu a potom zvoľte systém zabezpečenia.

 3. Zadajte heslo a zvoľte [OK].

  • Prístupové body bez značky nevyžadujú heslo.

 4. Zvoľte [OK].

Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadávanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.

 1. Okienko na zadávanie znakov
  Zobrazia sa zadané znaky.
 2. Prepínanie typu znakov
  Po každom stlačení v strede ovládacieho kolieska sa typ znakov prepne na písmená abecedy, číslice a symboly.
 3. Klávesnica
  Po každom stlačení v strede sa v príslušnom poradí po jednom zobrazia znaky zodpovedajúce danému tlačidlu.

  Napríklad: Ak chcete zadať „abd“

  Zvoľte tlačidlo pre „abc“ a jedným stlačením zobrazte „a“ → zvoľte „“ ((5) Pohybovať kurzorom) a stlačte → zvoľte tlačidlo pre „abc“ a dvojnásobným stlačením zobrazte „b“ → zvoľte tlačidlo pre „def“ a jedným stlačením zobrazte „d“.

 4. Finalizácia
  Finalizujú sa zadané znaky.
 5. Posuv kurzora
  Pohyb kurzora v okienku na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
 6. Vymazanie
  Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
 7. Prepnutie nasledujúceho znaku na veľké alebo malé písmeno.
 8. Zadá sa medzera.

 • Ak chcete zrušiť zadaný znak, zvoľte [Cancel].

Ďalšie položky nastavení

V závislosti od stavu alebo spôsobu nastavenia vášho prístupového bodu je možné, že bude potrebné nastaviť ďalšie položky.

WPS PIN:
Zobrazí sa PIN kód zadaný do pripojeného zariadenia.

Priority Connection:
Zvoľte [On] alebo [Off].

IP Address Setting:
Zvoľte [Auto] alebo [Manual].

IP Address:
Ak zadávate IP adresu manuálne, zadajte nastavenú adresu.

Subnet Mask/Default Gateway:
Keď nastavíte [IP Address Setting] na [Manual], zadajte IP adresu, ktorá zodpovedá prostrediu vašej siete.

Poznámka

 • Ak chcete udeliť zaregistrovanému prístupovému bodu prioritu, nastavte [Priority Connection] na [On].