Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Sťahovanie aplikácií priamo do tohto výrobku pomocou funkcie Wi-Fi

Môžete stiahnuť aplikácie pomocou funkcie Wi-Fi bez pripojenia k počítaču. Vopred si zriaďte servisné konto.

  1. MENU(Application) → [Application List](PlayMemories Camera Apps), potom stiahnite aplikácie podľa pokynov na displeji.

Poznámka

  • Ak sa MENU → (Wireless) → [Access Point Set.] → prístupový bod, ktorý sa má pripojiť → [IP Address Setting] nastaví na [Manual], zmeňte toto nastavenie na [Auto].