Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Memory recall

Umožňuje nasnímať záber po vyvolaní často používaných režimov alebo vopred zaregistrovaných nastavení fotoaparátu.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na MR (Memory recall).
  2. Stlačením ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska alebo otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadované číslo a potom stlačte v strede.
    • Zaregistrované režimy alebo nastavenia môžete vyvolať aj voľbou MENU → (Camera Settings) → [Memory recall].

Poznámka

  • Vopred zaregistrujte nastavenia snímania pomocou [Memory].
  • Ak nastavíte [Memory recall] po dokončení nastavení snímania, zaregistrované nastavenia budú mať prioritu a pôvodné nastavenia môžu stratiť platnosť. Pred snímaním skontrolujte indikátory na displeji.