Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Program Auto

Umožňuje snímať s automatickým nastavením expozície (rýchlosti uzávierky aj hodnoty clony).

Môžete nastaviť funkcie snímania, ako je [ISO].
  1. Nastavte otočný prepínač režimov na P (Program Auto).
  2. Funkcie snímania nastavte na požadované nastavenia.
  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte požadovaný objekt.

Posun programu expozície

Kombináciu rýchlosti uzávierky a clony (clonového čísla) je možné zmeniť otočením ovládacieho voliča bez zmeny správnej expozície, ktorú nastavil tento výrobok. Táto funkcia je dostupná vtedy, keď sa nepoužíva blesk.

  • Po otočení ovládacieho voliča sa „P“ na displeji zmení na „P*“.
  • Ak chcete zrušiť posun programu, nastavte režim snímania na inú možnosť ako [Program Auto], alebo vypnite fotoaparát.

Poznámka

  • Podľa jasu prostredia sa posun programu expozície nemusí použiť.
  • Režim snímania nastavte na iný režim ako „P“ alebo vypnutím napájania zrušte vykonané nastavenie.
  • Keď sa jas zmení, clona (hodnota F) a rýchlosť uzávierky sa tiež zmenia pri zachovaní veľkosti posunu.