Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Používání „Quick Navi“

Při používání hledáčku můžete nastavení změnit přímo pomocí obrazovky Quick Navi. Zobrazené obsahy a jejich pozice slouží pouze jako vodítka a mohou se od skutečného zobrazení lišit.

 1. MENU→ (Uživatelská nastavení) → [Tlačítko DISP] [Monitor][Pro hledáček][Zadat].
 2. Tiskněte opakovaně tlačítko DISP (nastavení zobrazení) na řídicím kolečku, dokud není obrazovka nastavena na [Pro hledáček].
 3. Stisknutím tlačítkaFn (funkce) přepněte obrazovku na obrazovku Quick Navi.

  V automatickém režimu nebo v režimu volby scény

  V režimu P/A/S/M/plynulé panorama

 4. Vyberte požadovanou funkci stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.
 5. Otáčením řídicího kolečka vyberte požadované nastavení.
  • Některé hodnoty nastavení lze jemně doladit otáčením otočného ovladače.

Provádění nastavení na vyhrazené obrazovce

Vyberte požadovanou funkci ve 4. kroku, pak stiskněte ve středu řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).

Poznámka

 • Šedé položky na obrazovce Quick Navi nejsou k dispozici.
 • Když používáte [Kreativní styl] nebo [Profil obrazu], některé z činností nastavení lze provést pouze na určité obrazovce.