Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Profil obrazu

Umožňuje změnit nastavení pro barvu, gradaci atd.


Uživatelské nastavení obrazového profilu

Kvalitu snímku můžete uživatelsky upravit nastavením položek obrazového profilu, například [Gamma] a [Detaily]. Při nastavování těchto parametrů připojte fotoaparát k televizoru nebo displeji a při sledování obrazu na displeji je nastavte.

 1. MENU (Nastavení snímání) → [Profil obrazu] → profil, který chcete změnit.
 2. Stisknutím pravé strany řídicího kolečka se přesuňte na obrazovku seznamu položek.
 3. Vyberte položku, kterou chcete změnit, pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka.
 4. Vyberte požadovanou hodnotu pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka a stiskněte ve středu.

Používání přednastavení obrazového profilu

Výchozí nastavení [PP1][PP7] pro videa byla nastavena předem ve fotoaparátu podle různých podmínek snímání.
MENU (Nastavení snímání) → [Profil obrazu] → požadované nastavení.
PP1:
Vzorové nastavení pomocí [Movie]gamma
PP2:
Vzorové nastavení pomocí [Still]gamma
PP3:
Vzorové nastavení přirozeného barevného tónu pomocí gamma [ITU709]
PP4:
Vzorové nastavení barevného tónu věrného standardu ITU709
PP5:
Vzorové nastavení pomocí [Cine1]gamma
PP6:
Vzorové nastavení pomocí [Cine2]gamma
PP7:
Vzorové nastavení pomocí [S-Log2]gamma

Položky obrazového profilu

Úroveň černé
Nastaví úroveň černé. (–15 až +15)

Gamma 
Vybere křivku gamma.
Movie: Standardní křivka gamma pro videa
Still: Standardní křivka gamma pro fotografie
Cine1: Zjemní kontrast ve tmavých částech a zdůrazní gradaci v jasných částech tak, aby výsledkem bylo příjemně barevné video. (ekvivalentní HG4609G33)
Cine2: Podobný [Cine1], ale optimalizovaný pro editování se signálem videa až 100%. (ekvivalentní HG4600G30)
ITU709: Křivka gamma, která odpovídá ITU709.
ITU709(800%): Křivka gamma pro potvrzení scén za předpokladu, že se snímá pomocí [S-Log2].
S-Log2: Křivka gamma pro [S-Log2]. Toto nastavení je založeno na předpokladu, že obraz bude po snímání zpracováván.

Gamma černé
Opraví gamma v oblastech s nízkou intenzitou.
Rozsah: Vybere rozsah oprav. (Široký / Střední / Úzký)
Úroveň: Nastaví úroveň oprav. (-7 (maximální komprese černé) až +7 (maximální zesvětlení černé))

Ohyb
Aby nedocházelo k přeexponování, nastaví bod ohybu a zakřivení pro kompresi videosignálu omezením signálů v oblasti vysoké intenzity objektu podle dynamického rozsahu fotoaparátu.
Při výběru [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2] v [Gamma], [Ohyb] je nastaven na [Vypnuto], pokud je [Režim] nastaven na [Auto]. Pro používání funkcí v [Ohyb] nastavte [Režim] na [Manuál].
Režim: Vybere automatické/ruční nastavení.
 • Auto: Bod ohybu a zakřivení se nastaví automaticky.
 • Manuál: Bod ohybu a zakřivení se nastavují ručně.
Autom. nastavení: Nastavení při výběru [Auto] pro [Režim].
 • Bod maxima: Nastaví maximální bod ohybu. (90% až 100%)
 • Citlivost: Nastaví citlivost. (Vysoká/Střední/Nízká)
Ruční nastavení: Nastavení při výběru [Manuál] pro [Režim].
 • Bod: Nastaví bod ohybu. (75% až 105%)
 • Strmost: Nastaví zakřivení ohybu. (-5 (mírné) až +5 (strmé))

Režim barev
Nastaví typ a úroveň barev.
Movie: Vhodné barvy, když je [Gamma] nastaveno na [Movie].
Still: Vhodné barvy, když je [Gamma] nastaveno na [Still].
Cinema: Vhodné barvy, když je [Gamma] nastaveno na [Cine1].
Pro: Barevné tóny podobné standardní obrazové kvalitě profesionálních fotoaparátů Sony (když jsou kombinovány s ITU709 gamma)
Matice ITU709: Barvy odpovídající standardu ITU709 (když je kombinován s ITU709gamma)
Černobílá: Nastaví sytost na nulu pro snímání v černé a bílé.
S-Gamut: Nastavení založené na předpokladu, že snímky budou po snímání zpracovávány. Používá se, když je [Gamma] nastaveno na [S-Log2].

Sytost
Nastaví sytost barev. (-32 až +32)

Fáze barev
Nastaví barevnou fázi. (-7 až +7)

Barevná hloubka
Nastaví hloubku barev pro každou barevnou fázi. Tato funkce je efektivnější pro chromatické barvy a méně efektivní pro achromatické barvy. Barva vypadá hlubší, když zvýšíte hodnotu nastavení směrem k plus a jemnější, když snížíte hodnotu směrem k mínus. Tato funkce je efektivní, i když nastavíte [Režim barev] na [Černobílá].
[R] -7 (světle červená) až +7 (tmavě červená)
[G] -7 (světle zelená) až +7 (tmavě zelená)
[B] -7 (světle modrá) až +7 (tmavě modrá)
[C] -7 (světle tyrkysová) až +7 (tmavě tyrkysová)
[M] -7 (světle purpurová) až +7 (tmavě purpurová)
[Y] -7 (světle žlutá) až +7 (tmavě žlutá)

Detaily
Nastaví položky pro [Detaily].
Úroveň: Nastaví úroveň [Detaily]. (-7 až +7)
Nastavit: Následující parametry lze vybrat ručně.
 • Režim: Vybere automatické/ruční nastavení. (Auto (automatická optimalizace) / Manuál (Podrobnosti jsou nastaveny ručně.))
 • Vyvážení V/H: Nastaví vertikální (V) a horizontální (H) rovnováhu podrobností. (-2 (směrem k vertikální straně (V)) až +2 (směrem k horizontální straně (H)))
 • Vyvážení B/W: Vybere rovnováhu spodních podrobností (B) a horních podrobností (W). (Typ1 (směrem ke spodní straně podrobností (B)) až Typ5 (směrem k horní straně podrobností (W)))
 • Omezení: Nastaví hranici úrovně [Detaily]. (0 (úroveň spodní hranice: pravděpodobně bude omezená) až 7 (úroveň horní hranice: pravděpodobně nebude omezena))
 • Crispning: Nastaví úroveň projasnění. (0 (mělká úroveň projasnění) až 7 (hluboká úroveň projasnění))
 • Detaily v jasech: Nastaví úroveň [Detaily] v oblastech s vysokou intenzitou. (0 až 4)

Kopírovat
Kopíruje nastavení obrazového profilu do čísla jiného obrazového profilu.
MENU (Nastavení snímání) → [Profil obrazu][Kopírovat]

Resetovat
Resetuje obrazový profil na výchozí nastavení. Nemůžete resetovat všechna nastavení obrazového profilu naráz.
MENU (Nastavení snímání) → [Profil obrazu][Resetovat]

Poznámka

 • Protože parametry jsou stejné pro video i fotografie, nastavte hodnotu, když změníte režim snímání.
 • Když tisknete snímky RAW s nastaveními pro snímání, nebudou následující nastavení zohledněna.
  • Úroveň černé
  • Gamma černé
  • Ohyb
  • Barevná hloubka
 • Když je [Nast. záznamu] [120p 100M]/[100p 100M] nebo [120p 60M]/[100p 60M], [Gamma černé] je napevno nastaveno na „0“ a nelze je upravit.
 • Pokud změníte [Gamma], změní se dostupný rozsah hodnot ISO.
 • Když používáte S-Log2 gamma, bude ve srovnání s jinými gamma šum znatelnější. Pokud je šum stále výrazný i po zpracování snímků, lze to zlepšit, když budete snímat s jasnějším nastavením. Když však budete snímat s jasnějším nastavením, bude dynamický rozsah užší. Při používání S-Log2 doporučujeme zkontrolovat snímek předem při zkušebním snímání.
 • Nastavení [ITU709(800%)] nebo [S-Log2] může způsobit chybu v uživatelském nastavení vyvážení bílé. V takovém případě proveďte nejprve vlastní nastavení s gamma jiným než [ITU709(800%)] nebo [S-Log2] a pak vyberte znovu gamma [ITU709(800%)] nebo [S-Log2].
 • Nastavení [ITU709(800%)] nebo [S-Log2] zruší nastavení [Úroveň černé].
 • Pokud nastavíte [Strmost] na +5 v [Ruční nastavení], [Ohyb] je nastaven na [Vypnuto].
 • S-Gamut je unikátní barevný prostor Sony, který poskytuje široký barevný prostor srovnatelný s kamerami. Nastavení S-Gamut tohoto fotoaparátu však nepodporuje celý barevný prostor S-Gamut; jedná se o nastavení, které realizuje barevnou reprodukci srovnatelnou s S-Gamut.