Станциите не могат да се приемат. (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

  • Настройката за стъпка на настройване е заличена.
    • Задайте стъпката на настройване отново.