Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

DISP-knap (Søger)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges for søgeren, vha. (Visningsindstilling) i optagetilstand.

  1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] [Søger] → ønsket indstilling → [Angiv].
    De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn.
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn.
Viser ikke optageinformation.
Histogram
Viser luminansfordelingen grafisk.
Niveau
Angiver om produktet er plant i både den vandrette og frem-tilbage-retningerne. Når produktet er plant i begge retninger, bliver indikatoren grøn.