Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Nulstil EV-kompens.

Indstiller, hvorvidt den eksponeringsværdi, som er indstillet vha. [Brugerdef. indstillinger], skal bevares, når du slukker for strømmen, når eksponeringskompensationsvælgerens position er indstillet til "0".

  1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Nulstil EV-kompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bevar:
Bevarer indstillingerne af [Brugerdef. indstillinger].

Nulstil (standardindstilling):
Nulstiller indstillingerne af [Ekspon.komp.] til "0".