Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

BULB

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering.

BULB er egnet til optagelse af lysspor som f.eks. fyrværkeri.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Drej den bagerste vælger med uret, indtil der vises [BULB].
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
 4. Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.
  Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

Bemærk!

 • Da lukkerhastigheden bliver langsom, og der er større tendens til forekomst af kamerarystelser, anbefales det, at du bruger et kamerastativ.
 • Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
 • Efter optagelse udføres der støjreduktion ([Lang eksp.SR]) i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  • Når funktionen [Smiludløser] er aktiveret.
  • Når funktionen [Auto HDR] er aktiveret.
  • Når [Billedeffekt] er indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone].
  • Når funktionen [Flerbilled-SR] er aktiveret.
  • Når [Fremf.metode]-funktionen er indstillet til z[Kont. optagelse], [Hast.pri. kont.] eller [Selvudl.(Kont.)].
  Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.

Tip!

 • Billeder, som optages i [BULB]-tilstand, har tendens til at blive slørede. Vi anbefaler at du anvender et stativ eller en multiterminal-kompatibel fjernbetjening, som har en låsefunktion til udløserknappen (sælges separat).