Digitalkamera med udskifteligt objektivILCE-7/ILCE-7R

Brug af "Quick Navi"

Du kan ændre indstillingerne direkte vha. Quick Navi-skærmen, når du anvender søgeren.

  1. Tryk gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen på kontrolhjulet indtil skærmen indstilles til [Til søger].
  2. Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at skifte skærmen til Quick Navi-skærmen.

  3. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.
  4. Drej på den forreste vælger for at vælge den ønskede indstilling.
    • Visse indstillingsværdier kan finjusteres ved at dreje på den bagerste vælger.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

  • Vælg den ønskede funktion i trin 3, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningerne (A) for at udføre indstillingerne.