IC RecorderICD-PX440

Spela upp en fil vid önskad tidpunkt med ett larm

Du kan aktivera ett larm och starta uppspelningen av en vald fil vid en önskad tidpunkt. Du kan få filen att spelas upp på ett visst datum, en gång per vecka eller samma tid varje dag. Du kan ställa in ett alarm för en fil.

 1. Välj den fil som du vill spela upp med ett larm.
 2. Gå till läget för larminställning.
  1. I stoppläget väljer du MENU - -fliken - ”Alarm” och trycker sedan på .

  2. Tryck på eller för att välja ”ON” och tryck sedan på .
 3. Ställ in datum och tid för larmet.
  1. Tryck på eller för att välja ”Date” en veckodag eller ”Daily” och tryck sedan på .
  2. Utför en av följande åtgärder.

   När du väljer ”Date” ställer du in år, månad, dag, timme och minut i följd, enligt beskrivningen i ”Ställa klockan”.

   När du väljer en veckodag eller ”Daily” trycker du på eller för att ställa in timmen och trycker sedan på . Tryck på eller för att ställa in minuten och tryck sedan på .

 4. Tryck på eller för att välja ett favoritlarmmönster och tryck sedan på .

  Executing...” visas.

 5. Tryck på souni_stopSTOP för att avsluta menyläget.
  Inställningsproceduren är avslutad och ”” (larmindikator) visas i teckenfönstret.

Vid inställt datum och tid aktiveras IC-inspelaren automatiskt och ”ALARM” visas i teckenfönstret. Larmet och den valda filen spelas upp med det valda larmmönstret. När uppspelningen är slut stannar IC-inspelaren automatiskt. (När larmmönstret är inställt på ”Beep&Play” eller ”Play” stannar IC-inspelaren i början av den valda filen.)

Beskrivningar av larmmönstret

Du kan välja ett av de tillgängliga menyobjekten.

Beep&Play:

Den valda filen spelas upp efter att larmet hörs.

Beep:

Endast larmet hörs.

Play:

Endast den valda filen spelas upp.

OBS!

 • Inget larm avges under inspelning. Larmet börjar när du har stoppat inspelningen.
 • Det går inte att välja en podcast-fil eller en fil som lagrats på ett minneskort, för larmljudet.

Tips

 • Ändra larminställning genom att välja den fil vars larminställning du vill ändra och följ sedan stegen 2 till och med 5.
 • Avbryt larminställningen genom att följa stegen 1 och 2. I steg 2 väljer du ”OFF” (istället för ”ON”) och trycker på . Larmet stängs av och larmindikatorn slocknar i teckenfönstret.
 • Stoppa larmuppspelningen genom att trycka på en annan knapp än VOL –/+ medan larmljudet hörs. Om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa larmuppspelningen genom att trycka på valfri knapp.