Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Zoom

Når et zoomobjektiv er montert, kan du forstørre bilder ved å dreie på zoomeringen på objektivet.

  1. Drei på zoomeringen på zoomobjektivet for å forstørre motivet.

Om andre [Zoom]-funksjoner enn den optiske zoomen

Når du stiller inn [Zoominnstilling] på noe annet enn [Kun optisk zoom], kan du bruke andre zoomefunksjoner enn den optiske zoomen.

MENU (Kamerainnst.) → [Zoom] → ønsket verdi.