Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Film

Du kan justere lukkerhastigheten eller blenderåpningen til de ønskede innstillingene for å ta opp film. Du kan også kontrollere bildevinkelen før opptak.

  1. Still inn modusvelgeren på (Film).
  2. MENU (Kamerainnst.) → [Film] → ønsket innstilling.
    • Når [Modusratthjelp] er stilt inn på [På], kan du velge de ønskede innstillingene etter at du har endret posisjonen til modusvelgeren.
  3. Trykk på MOVIE-knappen for å starte opptak.
    • Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.

Menyelementdetaljer

Program Auto:
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderverdi). Andre innstillinger kan justeres manuelt, og innstillingene beholdes.

Blenderprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert blenderåpningen manuelt.

Lukkerprioritet:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert lukkerhastigheten manuelt.

Man. Eksponering:
Gir deg muligheten til å fotografere etter å ha justert eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) manuelt.

  • (Blenderprioritet), (Lukkerprioritet) og (Man. Eksponering) er kun tilgjengelig når fokusmodusen er stilt inn på "MF" (Manuelt fokus).