Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Seriebilder

Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus][Seriebilder].
  2. Velg den ønskede modusen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen.

Menyelementdetaljer

Seriebilder: Hi (standardinnstillingen):
Kontinuerlig fremtrekk er stilt inn på maksimalt 8 bilder i sekundet.

Seriebilder: Lo:
Kontinuerlig fremtrekk er stilt inn på maksimalt 3 bilder i sekundet.

Hint

  • For å holde fokus og eksponering ved serieopptak må du endre følgende innstillinger:
    Eksponeringen av det første bildet bestemmes når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Eksponeringsinnstillingen for det første bildet brukes til de etterfølgende opptakene.
    • Still inn [Fokusmodus][Kontinuerlig AF] eller [Automatisk AF].
    • Still inn [AEL med lukker][Av] eller [Auto].