Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ändring av vad som visas på skärmen (tagning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  Varje gång man trycker på DISP-knappen ändras inspelningsinformationen som visas på skärmen.


  Grafisk display

  Visa all info

  Visa ingen info.

  Histogram

  Nivå

  För sökare*


  *[För sökare] visas bara på skärmen.

Somliga visningssätt går inte att välja med standardinställningarna.
För att ändra visningssätten, tryck på MENU → (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] och ändra inställningarna.

OBS!

 • Histogram visas inte under panoramatagningar.
 • I filmläget visas inte [För sökare].

Tips

 • Det går att välja olika inställningar för sökaren och för LCD-skärmen. Titta i sökaren för att ställa in visningsinställningarna för sökaren.
 • För att dölja rutnätet som visas vid stillbildstagning väljer man MENU →(Anpassade inställningar)[Rutnät][Av].
 • För att dölja markörerna som visas under filminspelning väljer man MENU →(Anpassade inställningar)[Markörvisning][Av].