Цифров фотоапаратDSC-W800

Eye-Fi

Можете да използвате функцията за качване, като използвате предлаганата в търговската мрежа карта Eye-Fi.

Екранът на менюто на функцията за автоматично качване се показва само когато картата Eye-Fi е поставена в слота за карта с памет на фотоапарата.

 1. MENU - (Настройки) - (Основни настройки) - [Eye-Fi] - желан режим -

Вкл.(Настройка по подразбиране):

Активира функцията за качване.

Иконата за режим Eye-Fi на екрана ще се променя в зависимост от комуникационния режим на картата Eye-Fi.

: Картата Eye-Fi е в режим на готовност. Няма изображения за изпращане.

: Картата Eye-Fi е в режим на готовност за качване.

: Картата Eye-Fi е в режим на свързване.

: Картата Eye-Fi качва изображения.

: Възникнала е грешка.

Изкл.:

Деактивира функцията за качване.

Забележка

 • Картите Eye-Fi се продават в някои държави или региони.
 • За повече информация относно картата Eye-Fi се свържете директно с производителя или доставчика.
 • Картите Eye-Fi са разрешени само в държавите и регионите, където са закупени. Може да носите отговорност поради местните ограничения.
 • Картите Eye-Fi имат функция за безжична LAN мрежа. Не поставяйте карта Eye-Fi, ако сте на място, където безжичните LAN мрежи са забранени, като например когато сте на борда на самолет. Ако е поставена карта Eye-Fi настройте [Eye-Fi] на [Изкл.]. Когато функцията за качване на картата Eye-Fi е настроена на [Изкл.], на екрана се показва .

Прехвърляне на данни на изображения чрез карта Eye-Fi

 1. Задайте настройките за точка на достъп на LAN или настройките за посока на прехвърляне на картата Eye-Fi.

  За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени заедно с картата Eye-Fi.

 2. След като завършите настройката, поставете картата Eye-Fi във фотоапарата и направете снимките.

  Записаните изображения автоматично се прехвърлят чрез безжичната LAN мрежа в компютър и др.

Забележка

 • При качване на данни на изображения, [Пестене на батер.] е недостъпен.
 • Ако се покаже икона (грешка), извадете и поставете отново картата Eye-Fi или изключете и включете отново фотоапарата. Ако иконата (грешка) все още е на екрана, картата Eye-Fi може да е повредена. За подробности се свържете с Eye-Fi, Inc.
 • Комуникацията чрез безжична LAN мрежа може да бъде прекъсната от други комуникационни устройства. Ако приемането на данните не е достатъчно добро, преместете фотоапарата по-близо до точката на достъп.
 • Някои карти Eye-Fi поддържат „режим на безкрайна памет“. Този продукт не поддържа „режим на безкрайна памет“. Уверете се, че „режимът на безкрайна памет“ на картите Eye-Fi, които се поставили в продукта, е изключен. За подробности относно настройката на „режима на безкрайна памет“ вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с картата Eye-Fi.