Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Zum

Kada je montiran zum objektiv, sliku možete povećati okretanjem prstena za zumiranje na objektivu.

  1. Okrećite prsten za zumiranje na zum objektivu da biste uvećali objekte.
    • Kada je montiran objektiv sa motorizovanim zumom, pomerajte ručicu za zumiranje na zum objektivu da biste uvećali objekat.

O funkciji [Zoom] na fotoaparatu

Kada izaberete neku drugu postavku, a ne [Optical zoom only] za [Zoom Setting], možete da koristite zum na strani fotoaparata.

Kada je namontiran objektiv sa motorizovanim zumom:
Ako tokom rukovanja ručicom za zumiranje ili prstenom za zumiranje premašite raspon optičkog zuma, fotoaparat automatski prebacuje funkciju na zumiranje na strani fotoaparata.

Kada je namontiran objektiv koji nije onaj sa motorizovanim zumom:
MENU (Camera Settings) → [Zoom] → željena postavka.